Phong thủy và tri thức hiện đại.

phong thủy và thiên văn học.
Những ngưòi am hiểu về phong thủy cũng đều biết là lý thuyết khỏi nguyên trong những ứng dụng của phong thủy đều dựa vào Hà đồ và Lạc thư làm tiền đề rồi từ đó phát triển thành phưong pháp luận của thuyết Âm dương Ngũ hành. Ví dụ như luận điểm của phương pháp Bát trạch thì dựa vào Lạc thư phối họp vói Hậu Thiên Bát quái làm nền tảng để phân ra các mệnh quái đối vói từng loại người, từ đó kết họp vói các quái phương vị rồi luận cát hung, trong khi Phái Huyền Không thì lấy Lạc thư dùng để phi tính, đồng thòi cũng kết họp vói Hà đồ và Tiên Thiên Bát quái để luận đoán các cục vượng suy theo từng vận trình…
Mà Hà đồ và Lạc thư theo một số nhà nghiên cứu thì được tìm ra do sự quan sát của người xưa về sự chuyển dịch của các vì sao trên tròi.
+ Bản chất Hà đồ:
Hà đồ hoàn toàn không phải là do con Long Mã hiện lên trên sông Hoàng Hà và vua Phục Hy căn cứ vào các vòng xoáy trên người vẽ ra như cổ thư chữ Hán nhắc đến. Theo những công trình nghiên cứu thì Hà đồ chính là qui ước sự vận động có tính qui luật của ngũ tinh trong Thái Dưong hệ. Điều này được mô tả như sau:
Quan sát kỹ hình ảnh Hà đồ và thử quan sát bầu tròi ta có thể thấy:
Hàng tháng vào ngày 1, 6,11,16, 21, 26; hàng năm cứ vào tháng 1, tháng 6 thấy sao Thủy sắc đen xám ở phương Bắc (độ số 1 và 6).
Hàng tháng vào ngày 2, 7, 12, 17, 22, 27; hàng năm cứ vào tháng 2, tháng 7 thấy sao Hỏa sắc đỏ đậm ở phương Nam (độ số 2 và 7).
Hàng tháng vào ngày 3, 8, 13, 18, 23, 28; hàng năm cứ vào tháng 3, tháng 8 thấy sao Mộc sắc xanh ở phương Đông (độ số 3 và 8).
Hàng tháng vào ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29; hàng năm cứ vào tháng 4, tháng 9 thấy sao Kim sắc trắng ở phưong Tây (độ số 4 và 9).
Hàng tháng vào ngày 5,10, 15, 20, 25, 30; hàng năm cứ vào tháng 5, tháng 10 thấy sao Thổ sắc vàng đục ở giữa bầu tròi (độ số 5 và 10).

Phong thủy và tri thức hiện đại. 1

+ Bản chất Lạc thư.
Quan sát kĩ hình ảnh của Tử vi viên và Thái vi viên sẽ thấy:
Năm chấm trắng chính giữa chính là tòa Ngũ đế gồm 5 ngôi sao trong Thái vi viên. Một chấm trắng chính giữa chính là sao Bắc thần, phương chính Nam là chòm Thiên kỷ (gồm 9 sao), phương chính Tây chính là chòm Thất công (gồm 7 sao), phương chính Đông gồm 3 sao trong chòm Câu trần. Bên phải là hai sao Hổ bôn, bên trái là 4 sao Tứ phụ, bên phải Bắc Thần là chòm 6 sao Thiên trù, bên trái Bắc cực là 8 sao của chòm Hoa cái. Có thể nói Lạc thư và Hà đồ là những đồ hình căn bản trong tất cả các phương pháp ứng dụng của học thuật cổ phương Đông trong đó có phong thủy. Điều này cho chúng ta thấy nguồn gốc thiên văn là một yếu tố cấu thành quan trọng của môn phong thủy.
– Phong thủy và hiệu ứng từ trưòng trái đất.
Hiện tượng đầu tiên để minh chứng cho điều này chính là chiếc la kinh – một dụng cụ định hưởng cổ tương tự như la bàn hiện nay. Căn cứ sự định hướng của chiếc la kinh này và những nguyên lý căn bản từ tri thức thiên văn đã trình bày ở trên, tất cả mọi phương pháp ứng dụng của phong thủy được thực hiện dựa trên sự định hướng phương vị của la bàn. Hay nói cách khác: Phong thủy căn cứ vào hiệu ứng tương tác của từ trường trái đất qua chiếc la kinh – tương tự như la bàn hiện nay.
Có thể nói khoa phong thủy chính là sản phẩm sáng tạo của con người, nó được sớm hình thành cùng với sự phát triển của loài người từ xã hội sống quần cư đến xã hội văn minh, nó dựa vào các qui luật vận động khách quan và được tổng họp lại bởi những tri thức của người xưa do đó nó có nhiều điểm tương đồng với các môn khoa học khác đặc biệt là những môn khoa học hiện đại về xây dựng của phương Tây.